Startsidan    |    Turist i Sjuhärad    |    Fiske    |    Bokning    |    Info    |    Annonsörer
Hållbart fiske
Sjöarna i Sjuhärad rymmer mycket fisk och har fina naturvärden. Det finns plats för fler turister. Men det kräver att alla lär sig att fiska och umgås med naturen utan att dess resurser och värden förstörs. En av de viktigaste utgångspunkterna för
Marknadsplats 7-Härad och Sassis resor
7-Härad är att på alla sätt arbeta för en fisketurism på naturens villkor. Med fler
ekoturister i området kan turistföretag i landsbygdsområdena få ett lyft samtidigt
som naturens värden skyddas.
Allemannsrätten
Sedan gammalt finns i Sverige rätten att röra sig fritt i natu-
ren, allemansrätten, som reglerar frihet och ansvar i naturen. En möjlighet för var och en att ta del av alla de värden som naturen erbjuder, men under eget ansvar. Vi får inte skada natur och djurliv, och måste visa hänsyn mot markägare och mot andra människor ute i naturen. Allemansrätten är frihet under ansvar som kan sammanfattas i orden
Inte störa – Inte förstöra

Naturens Bästa
Naturens Bästa är ett ban- brytande kvalitetsmärke för ansvarsfull upplevelseturism
i naturen i Sverige. Det som internationellt ofta kallas för ekoturism. Naturens Bästa är det första nationella kvalitetsmärket för ekoturism- arrangemang på det Norra halvklotet, och det sjösattes under FN:s Internationella Eko-
turismår 2002
.
Marknadsplats 7-Härad och Sassis resor 7-Härad är ännu inte certifierad genom systemet Naturens Bästa, men arbetar redan idag enligt dess inten-
tioner och har som målsättning att kunna delta i systemet inom en snar framtid.
Främmande arter
En ökning av turismen i Sju-
häradsbygden bör ske i sam-
klang med naturvårdens intres-
sen. Det kan finnas en viss risk för att en utökad sportfiskeverk-
samhet får negativa ekologiska effekter och det gäller att ha kunskap om dessa för att kunna undanröja eller minimera sportfiskets eventuella negativa konse-
kvenser. Här fokuseras på ett viktigt naturvårds-
problem i sötvatten, nämligen spridning av främ-
mande eller oönskade arter.
Kriterier för en hållbar fisketurism i Sjuhärad
För att kunna säkerställa att turismen utvecklas på natu-
rens villkor krävs kriterier för bland annat hållbar fisketurism. Inom Marknads-
plats 7-Härad och Sassis resor 7-Härad pågår kon-
tinuerligt ett sådant arbete.
I ett examensarbete som genomfördes på Göteborgs Universitet, Institutionen för växt- och miljövetenskaper har kriterier utformats för att vara så lokalt anpassade som möjligt.
Hållbart sportfiske i Sjuhäradsregionen
Syftet med det här arbetet har varit att undersöka och jämfö-
ra olika beståndsförvaltnings-
former för fisk som påverkas av fisketurism samt att utifrån detta formulera ett förslag till fiskepolicy åt Sassis resor 7-Härad och Marknadsplats 7-Härad. Speciell tyngdpunkt läggs på fördelar och nackdelar med förvaltningsformen catch & release.
Arbetet genomfördes i samverkan med studenter på "Vattenvårdskursen, Göteborgs Universitet, Zoologiska Institutionen".
Till sidans topp
Marknadsplats 7-Härad & Sassis Resor 7-härad     tel. 070-2167218     turism@sjuharad.info
   
 
       This project is partly financed by the European Union