Startsidan    |    Turist i Sjuhärad    |    Fiske    |    Bokning    |    Info    |    Annonsörer
Rädda Ätran och dess framtida rekreationsmöjligheter!
2008-11-11

Trots att 80 % av kapaciteten i svenska vattendrag redan är utbyggd för vattenkraft
hotas många av de kvarvarande strömmarna av utbyggnad – däribland forsen i Ätran
vid Buttorp i Svenljunga kommun. Energitillförseln från den vattenkraft som finns kvar att
bygga ut är minimal. Under ett år får Sverige nästan hälften av sin elenergi (64-75 TWh)
från vattenkraften. Den småskaliga vattenkraften ger idag ca. 1,7 TWh, dvs. en liten
del av den totala produktionen.


Vattenkraftens påverkan

Vattenkraft är en förnyelsebar energikälla och ur energisynpunkt och för klimatändamålen
det absolut bästa. Men vi får inte heller glömma de biologiska, ekologiska och samhällseko-
nomiska effekterna. Det går tyvärr inte komma runt den åverkan som vattenkraftverk trots allt
gör på miljön.

Små vattenkraftverk ger inte mycket el, men de kan få stora konsekvenser för växt- och
djurlivet. Det främsta argumentet mot småskalig vattenkraft är de negativa effekterna för mil-
jön såsom att forspartier förstörs, fiskens vandring störs, fisket försämras, faunan i vattnet
påverkas kraftigt, den biologiska mångfalden förändras och flera djur- och vattenväxter riske-
rar att slås ut. Den här påverkan kan aldrig vägas upp av den utvunna energin.

De natur- och rekreationsvärden som förstörs vid en utbyggnad av ett vattendrag, särskilt i
ett litet som Ätran, kan aldrig försvaras med argument om ekonomiska vinster. Framför allt
får enskilda kortfristiga ekonomiska intressen aldrig överväga naturens intressen och allmän-
hetens framtida rekreationsmöjligheter.

De nationella och regionala miljömål vi har i Sverige och inom EU står inte i samklang
med satsningen på detta småskaliga energislag som förvärrar ett annat viktigt och hotat mil-
jömål – nämligen bevarande av levande sjöar och vattendrag.

Ätranprojektet

Ätran är utpekat som ett av de värdefullaste reproduktionsområdena för insjööring i Västra
Götalands län. Under flera år har det pågått – och pågår fortfarande - ett projekt med att öka
det naturliga beståndet av den unika stammen av storvuxen, stationär insjööring, s.k. Ätranör-
ing. Man eftersträvar att långsiktigt bevara områdets biologiska mångfald samt att utveckla ett
hållbart nyttjande av Ätran. Projektet som av flera offentliga aktörer finansieras med skatte-
pengar äventyras genom ett kraftverksbygge av ett enskilt intresse!

Turismnäring och rekreation

Besöksnäringen i Sverige omsätter årligen ca 170 miljarder kronor. En viktig och växande
del handlar om upplevelser i naturen med koppling till friluftsliv och sportfiske. Enbart sport-
fisket i Sverige beräknas omsätta mer än 4 miljarder per år, och potentialen för tillväxt med 30
miljoner sportfiskare enbart inom EU är enorm. Sportfiske är en tillväxtbransch, som skapar
stora ekonomiska värden för samhället, och som bidrar till att stärka arbetsmarknaden i annars
ofta utsatta regioner.

Genom turismen skapas långsiktigt hållbara arbetstillfällen i landsbygdsområden. Det är
inom dessa områden som framtidstron och tillväxten finns. Detta skall ställas mot de kortsik-
tiga anläggningsarbeten som skapas vid utbyggnad av småskalig vattenkraft. Utbyggnaden av
vattenkraften hejdar en positiv utveckling av sportfiske och fisketurism utan att samhället får
tillbaka annat än förstörda vattenmiljöer och några ynka megawattimmar el. Ett utbyggt vat-
tendrag innebär att attraktionskraften som många landsbygdskommuner har haft är borta, kan-
ske för all framtid.

Med ena handen ger staten bidrag för att stimulera lokalt miljöarbete och landsbygdssats-
ningar. Med andra handen subventionerar staten fram ny vattenkraft som rycker undan mattan
för sådana satsningar. Naturvärden, biologisk mångfald och miljömål står sig slätt i det dolda
spel där ledande politiker kryper under täcket med kilowatt-törstande kraftverksentreprenörer.

Genom att låta medborgarna vara med och i smyg betala utbyggnaden av våra sista ström-
mande vatten urholkas förtroendet för energi- och miljöpolitiken ytterligare. Det talas om vik-
ten av att människor i allmänhet kan känna delaktighet i miljöpolitiken och därigenom få en
ökad förståelse för vikten av att bevara värdefull natur, biologisk mångfald och i praktiken att
uppnå en hållbar utveckling.

Nej till vidare utbyggnation av Ätran!

Utifrån ovan fört resonemang utgår jag ifrån att våra folkvalde representanter känner ett
ansvar för kommande generationer och våra gemensamma natur- och rekreationsresurser och
inte tillåter en vidare exploatering av Ätran vid forsen i Buttorp genom ett enskilt intresse.

Källor:
Västra Götalands Regionen, Länsstyrelsen Västra Götaland, Sportfiskarna,
Fiskejournalen, Naturskyddsföreningen

Sassis Resor 7-Härad
Sassi Wemmer

« Tillbaka
Marknadsplats 7-Härad & Sassis Resor 7-härad     tel. 070-2167218     turism@sjuharad.info
   
 
       This project is partly financed by the European Union